Tembang Macapat Materi Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 7 SMPN 3 Mojogedang

Tembang Macapat Materi Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 7 SMPN 3 Mojogedang


Tembang Macapat Materi Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 7 SMPN 3 Mojogedang

Tujuan Pembelajaran

Kompetensi Dasar

1. Menelaah teks piwulang serat wulangreh pupuh pangkur 2. Menanggapi isi teks serat wulangreh pupuh pangkur

Indikator Pembelajaran

1. Membaca/menembangkan teks piwulang tembang pangkur 2. Mengartikan kata-kata sukar dalam teks tembang pangkur 3. Mengajukan dan menjawab pertanyaan dari isi tembang pangkur
4. Menulis isi pokok-pokok teks tembang pangkur
5. Menyampaikan pokok – pokok teks tembang pangkur
6. Menanggapi isi teks piwulang pupuh tembang pangkur

Pengertian Tembang Macapat

Tembang macapat mujudaken salah satunggaling karya sastra ingkang mawi paugeran, kanthi kaiket guru lagu, wilangan saha gatra. Tembang macapat mboten sami paugeranipun.

Jenis Tembang Macapat

1. Maskumambang 2. Mijil 3. Kinanti 4. Sinom 5. Asmaradana
6. Gambuh
7. Dandanggula
8. Durma
9. Pangkur
10. Megatruh
11. Pocung

Teks Tembang Pangkur laras pelog


3 5 5 5 5 5 3 3 Kang se kar pang kur wi nar na
3 5 6 5 3 2 1 1 2 3 3 Le la bu han kang kang go ing wong u rip
5 6 1’ 1’ 1’ 2’ 3’ 2’ A la lan be cik pu ni ku
6 5 5 5 5 5 5 Pra yo ga ka wruh a na
5 5 5 6 3 2 1 1 1 2 3 3 A dat wa ton pu ni ku di pun ka du lu
6 1 1 1 1 1 1 1 Mi wah ing kang ta ta kra ma
1 2 3 1 2 3 3 2 1 Den ka es thi si yang ra tri

Tuladha Sanes Teks Tembang Pangkur Ing Serat Wulangreh

Iku wong durbala murka Noranana mareme jroning ati Sabarang karepipun Sanadyan wus katekan Arep maneh nora marem saya mbanjur Lumawah lawan amarah iku kang den tut wuri

Ing sabarang solah tingkah Ing pangucap tanapi nyang alinggih
Tan suka sor ambekipun Pan lumuh kaungkulan Ing sujalma pangrasane dhewekipun Tan ana kang madhanana Angrasa luhur pribadi

Wimbuh Kawruh

Serat Wulangreh Karipta Dening Sinuwun Pakubuwana IV. Kaserat ing aksara jawi wujudipun tembang macapat lan tembang tengahan. Dene serat wulangreh iku karipta kanggo piwulang para putra sinuwun Pakubuwana IV lan para abdi dalem kraton. Sinuwun Pakubuwana IV mujudaken Raja Kraton Surakarta ke IV

Gladhen Siswa

Wangsulana Pitakon Ngisor Iki  !
1 . Apa kang dadi paugeran, wewaton tembang ,macapat iku ?
2 . Apa bae paugeran tembang macapat tembang pangkur !
3 . Tegesana tembung angel iki !
      - Winarna - Kawruhana - Miwah
      - Lelabuhan - adat waton - Kaesthi
      - Prayoga - kadulu - Ratri

4 . Apa tegese Wong durbala murka ? 5 . Apa sing dikarepake dening wong durbala murka iku ? 6 . Apa sing disingkiri wong durbala murka iku ? 7 . Apa karepe tan ana sing madhani angrasa unggul pribadi ? 8 . Pilahna, Apa isi piwulang tembang pangkur pada 1- 3 ? 9 . Kepriye panemumu bab piwulang serat wulangreh ? apa alesanmu ? 10.Gawea tembang pangkur sapada manut paugeran tembang pangkur, nganggo basa kang kobisani !


Dene video pembelajaran ugo wis ono ing Channel Youtube ing ngisor iki.